استاندارد بین المللی ISO17025
تایید صلاحیت محیط زیست
تایید صلاحیت از نظام ملی تایید صلاحیت ایران

تدوین استاندارد

 

شرکت پایش ابزار برتر با مشارکت در تدوین استاندارد ملی ایران تاکنون جزء فعالین عرصه به روز رسانی استانداردها بوده است. برخی از استانداردهای تدوین شده به شرح ذیل می باشد.

استاندارد ملی شماره 1598

الک های آزمون و آزمون الک کردن – واژه نامه

استاندارد ملی شماره 2700

اعداد ترجیحی – سری اعداد ترجیحی

استاندارد ملی شماره 1976

آذرسنج های اپتیکی از نوع رشته های محو شونده

استاندارد ملی شماره 1312

رده های درستی دستگاه های اندازه گیری

استاندارد ملی شماره 1349

دماسنج های غلاف دار گالری سنجی

استاندارد ملی شماره 1348

دماسنج های ساقه بی غلاف کالری سنجی

استاندارد ملی شماره 1-7652

شیشه آلات آزمایشگاهی – چگالی سنج ها برای کاربردهای عمومی –

استاندارد ملی شماره 5-9819

کمیت و یکاها – قسمت 5 – ترمودینامیک

استاندارد ملی شماره 1-10818

ویژگی های هندسی فرآورده – مفاهیم عمومی قسمت اول – مدلی برای ویژگی هندسی و تصدیق

استاندارد ملی شماره 1-19706

عدم قطعیت اندازه گیری – قسمت 1 – مقدمه ای بر بیان عدم قطعیت اندازه گیری

استاندارد ملی شماره 4-19706

عدم قطعیت اندازه گیری – قسمت 4 – نقش عدم قطعیت در ارزیابی انطباق

استاندارد ملی شماره 6-19707

درستی (صحت و دقت) روش ها و نتایج اندازه گیری – قسمت 6 – کاربرد عملی مقادیر درستی

استاندارد ملی شماره 18416

عامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده از کف آماده – روش آزمون

استاندارد ملی شماره 18417

عامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده ار کف آماده – ویژگی ها

استاندارد ملی شماره 9-18330

محصولات و سامانه های حفاظت و تعمیر سازه های بتنی – تعاریف، الزامات، کنترل کیفی و ارزیابی انطباق – قسمت 9 – اصول کلی برای کاربرد محصولات وسامانه ها

استاندارد بین المللی ISO21748

راهنمای استفاده از برآوردهای تکرارپذیری، تجدیدپذیری و صحت در برآورد عدم قطعیت