استاندارد بین المللی ISO17025
تایید صلاحیت محیط زیست
تایید صلاحیت از نظام ملی تایید صلاحیت ایران

پایش محیط زیست

از خدمات دیگر شرکت پایش ابزار برتر، اندازه گیری و پایش عوامل زیان آور محیط زیست می باشد:

  ذرات خروجی دودکش ها

  گازهای محیطی و خروجی دودکش ها شامل SO, SO₂, NO₂, CO, CO₂, O₂ و …

  ذرات معلق محیطی

  سنجش صدای محیط (Leq)

  پس آب خروجی