استاندارد بین المللی ISO17025
تایید صلاحیت محیط زیست
تایید صلاحیت از نظام ملی تایید صلاحیت ایران

آموزش

شرکت پایش ابزار برتر بر اساس دستورالعمل های موجود و اعتقاد به بهبود مستمر فرآیندها، آموزش را با پیگیری اثربخش به صورت مستمر پایش می کند. در این راستا این شرکت دوره های آمورشی با عناوین عموما مرتبط با کالیبراسیون، کالیبراسیون تخصصی، حفاظت و ایمنی محیط کار، نگهداری و تعمیرات تجهیزات، اندازه گیری عدم قطعیت و … تعریف و به صورت مستقیم و یا توسط همکاران آموزشی دارای پروانه آموزش از سازمان ملی استاندارد پیاده سازی می کند. لازم به ذکر است که علاوه بر این دوره ها این شرکت آمادگی برگزاری دوره های آموزشی تخصصی بر اساس نیاز واحدهای متقاضی، در محل آزمایشگاه و یا کارخانه را دارد.